KAPPERSABONNEMENT

Nieuw bij HairXclusive is het kappersabonnement!

 

Wat maakt het uniek.

Naast een kappersbezoek zoals je gewend bent, kun je nu jouw haar laten behandelen voor een vaste scherpe prijs per maand.

Extra Voordeel: Een kappersabonnement geeft recht op 10% korting op haarprodukten.

Vraag vrijblijvend naar het KAPPERSABONNEMENThet abonnement voor slimme consumenten die er altijd verzorgd uit willen zienHET HELE JAAR DOOR !

Lees hieronder de algemene voorwaarden van dit kappersabonnement.

 

 

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. HairXclusive: gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde de HairXclusive zoals vermeld op de website www.hairxclusive.nl waarmee de consument via een machtigingsformulier een kappersabonnement afsluit.
b. Klant: de natuurlijk persoon met wie de HairXclusive een overeenkomst van opdracht in de vorm van een abonnement aangaat;
c. Abonnement: de overeenkomst van opdracht tussen de HairXclusive en de Klant uit hoofde waarvan de Klant recht heeft op haarbehandelingen zoals opgenomen in het abonnement;
d. de Website: de website www.hairxclusive.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor ieder Abonnement namens de HairXclusive die deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van het Abonnement. In geval van strijd tussen een bepaling in het Abonnement en een bepaling in deze algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling in het Abonnement.
3. Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, van het Abonnement of deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

5. Het kappersabonnement is persoons gebonden.

6. Maximaal 1 keer per maand naar de kapper.

7. De 10% korting op haarprodukten geldt niet in combinatie met andere acties.

8. Abonnementhouders kunnen geen gebruik meer maken van het huidige spaarpuntensysteem.

9. Uitgesloten is het aan meten van een andere coupe.

 

Artikel 3 – Totstandkoming Abonnement
1. De HairXclusive biedt persoonlijk één of meer Abonnementen aan waaruit een Klant kan kiezen. De Klant kiest en vult zijn persoonlijke gegevens in. één Abonnement uit het door de HairXclusive gedane aanbod. Het door de Klant gekozen Abonnement komt slechts tot stand na voltooiing van de schriftelijke aanmelding wordt voltooid.
2. Indien de HairXclusive op verzoek van de Klant enige prestatie verricht voordat de aanmelding van de Klant is voltooid, is de HairXclusive gerechtigd om van de Klant betaling voor de betreffende verrichte prestatie te verlangen conform de dan bij de HairXclusive geldende tarieven.

Artikel 4 – Abonnement beëindigen
1. Klant kan het abonnement ten alle tijden per direct opzeggen.

Artikel 5 – Ingangsdatum en duur Abonnement
1. De Klant kan op ieder moment een Abonnement afsluiten. Indien de Klant de aanmelding op de Website voor de 20ste dag van een maand voltooid, zal het Abonnement ingaan op de eerste dag van de direct volgende maand. Indien de Klant de aanmelding op of na de 20ste van een maand voltooid, zal het Abonnement een maand later ingaan. Ter illustratie volgen hier twee voorbeelden:
I. de Klant sluit op 10 mei via de Website een Abonnement. Dit Abonnement gaat dus in op 1 juni.
II. de Klant sluit op 20 mei via de Website een Abonnement. Dit Abonnement gaat pas een maand later in en dus op 1 juli.
2. Alle Abonnementen worden aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 6 – Beëindiging c.q. opzegging van het Abonnement
1. De Klant kan het Abonnement op ieder moment schriftelijk(per post of email) bij  HairXclusive opzeggen. Indien de Klant het Abonnement opzegt vóór de 20ste van de maand, eindigt het Abonnement per de 1ste dag van de direct volgende maand. Indien de Klant het Abonnement opzegt op of na de 20ste van een maand, eindigt het Abonnement een maand later en geschiedt de opzegging derhalve tegen het einde van een kalendermaand met een opzegtermijn van één maand. Ter illustratie volgen hier twee voorbeelden:
I. de Klant zegt het Abonnement op 10 juni op. Het Abonnement eindigt in dat geval op 1 juli.
II. de Klant zegt het Abonnement op 20 juni op. Het Abonnement eindigt dan pas één maand later en dus op 1 augustus.
2. Komt de Klant te overlijden, dan wordt het Abonnement geacht te zijn geëindigd op het tijdstip waarop het overlijden van de Klant aan de HairXclusive is medegedeeld.
3. De HairXclusive is te allen tijde bevoegd het Abonnement met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden tegen het einde van een kalendermaand op te zeggen.

Artikel 7 – Prijzen
De HairXclusive is gerechtigd de overeengekomen, maandelijks door de Klant verschuldigde, abonnementsgelden tussentijds te wijzigen met inachtneming van een schriftelijke aanzegtermijn van 30 dagen.

Artikel 8 – Betaling
1. De Klant is de abonnementsgelden maandelijks bij vooruitbetaling uiterlijk voor de eerste dag van de maand aan de HairXclusive verschuldigd.
2. Betaling van de abonnementsgelden vindt plaats middels automatische incasso.
3. Indien betaling via automatische incasso onmogelijk blijkt én de Klant niet tijdig aan de op hem/haar ingevolge het Abonnement rustende betalingsverplichting heeft voldaan, zal HairXclusive de Klant een herinnering sturen. Indien de Klant ook in gebreke blijft met betaling binnen de in de herinnering gestelde termijn, is de Klant in verzuim. HairXclusive heeft bij verzuim van de Klant de bevoegdheid zijn/haar verplichtingen uit hoofde van het Abonnement direct op te schorten waardoor de Klant niet langer recht heeft op de hem/haar uit hoofde van het Abonnement toekomende behandeling.
4. Bij voortdurend verzuim zal HairXclusive de incasso van de vordering overdragen  naast zijn/haar opschortingsbevoegdheid - gerechtigd alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoeningen buiten rechte op de Klant te verhalen.

Artikel 9 – Uitvoering van het Abonnement

1. De HairXclusive zal zich inspannen om het Abonnement c.q. de opdracht van de Klant op zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
2. Indien de Klant zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de te verrichten werkzaamheden onredelijk bemoeilijkt of verhindert, is de HairXclusive gerechtigd de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden te staken zonder dat dit de Klant recht geeft op enige restitutie van door hem/haar reeds betaalde abonnementsgelden.

Artikel 10 - Koop op afstand
1. Bij totstandkoming van het Abonnement heeft de Klant het recht om het Abonnement zonder opgave van redenen binnen veertien dagen te herroepen. Deze herroepingstermijn van veertien dagen vangt aan op de dag dat het Abonnement tot stand is gekomen.
2. Om van het herroepingsrecht gebruik te maken, dient de Klant HairXclusive via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte te stellen van zijn/haar beslissing om het Abonnement te herroepen. De Klant kan dit schriftelijk doen via de email of schriftelijk per post.
3. Als de Klant het Abonnement herroept, ontvangt de Klant de betaling die de Klant tot op dat moment heeft gedaan onverwijld, in ieder geval niet later dan veertien dagen nadat HairXclusive op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om het Abonnement te herroepen, terug.
4. Heeft de Klant voor gebruikmaking van zijn/haar herroepingsrecht reeds gebruik gemaakt van de diensten van de HairXclusive, is de HairXclusive gerechtigd de reeds bij de Klant verrichte behandeling aan de Klant in rekening te brengen conform de dan bij de HairXclusive geldende tarieven. De kosten voor de betreffende behandeling, zullen worden verrekend met het door de Klant terug te ontvangen bedrag.

Artikel 11 – Slotbepalingen
1. Op elke overeenkomst c.q. op elk Abonnement tussen de HairXclusive en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten c.q. Abonnementen tussen de HairXclusive en de Klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de HairXclusive is gevestigd. Indien de HairXclusive een beroep doet op deze bepaling, heeft de Klant zijnde een natuurlijk persoon de mogelijkheid om binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.